Nafakhatin Nur - Jejak Rasa dan Pikiran

Silsilah Kyai Agung Tubagus Ahmad Kadzim Asnawi( Pandeglang Banten )

 1. Kyai Ahmad Kadzim bin
 2. Kyai Asnawi bin
 3. Syeh Qodho Abdurrahman bin
 4. Syah Afifuddin bin
 5. Syeh Mahdi bin
 6. Ajib bin
 7. Daud bin
 8. Ki Ageng Shohib bin
 9. Raden Aryo Rahantiko bin
 10. Raden Wiro Doho bin
 11. Raden Indro Manggolo bin
 12. Raden Sapan Bumi Agung bin
 13. Pangeran Adi Nigrat bin
 14. Sultan Agung Mataram bin
 15. Sultan Raden Mas Julang ( Mataram II / Pangeran Hanyokro Kusumo ) bin
 16. Panembahan Senopati / Sultan Sutowijoyo Mataram I bin
 17. Ki Ageng Pemanahan bin
 18. Ki Ageng Nis bin
 19. Ki Ageng Selo Demak bin
 20. Nyi Ageng Giri Kidul binti 
 21. Muhammad Ainul Yaqin Sunan Giri bin
 22. Maulana Ishak

Silahkan berkomentar

Post a Comment