Nafakhatin Nur - Jejak Rasa dan Pikiran

Silsilah Syeh Nawawi albantani

 1. Syeh Nawawi albantani bin
 2. Umar bin
 3. 'Arobi bin
 4. Ali bin
 5. Jamad bin
 6. Janta bin
 7. Masbungil bin
 8. Maskun bin
 9. Masnun bin
 10. Maswi bin
 11. Syeh Tajul Arsy (pangeran sunyarasa ) bin
 12. Maulana hasanuddin bin
 13. Maulana Syarif hidayatullah bin
 14. Sultan Mahmud Syarif Abdullah Mesir bin

Silahkan berkomentar

Post a Comment