Nafakhatin Nur - Jejak Rasa dan Pikiran

Silsilah Sayyid Ja'far al-barzanji (1126-1177 H/sekitar abad 17 M)

 1.  Sayyid Ja'far al-Banzanji bin
 2.  Hasan bin
 3. Abdul Karim bin
 4. Muhammad bin
 5. Sayyid Rasul bin
 6. Abdul Syed bin
 7. Abdul Rasul bin
 8. Qalandar bin
 9. Abdul Syed bin
 10. Isa bin
 11. Husein bin
 12. Bayazid bin
 13. Abdul Karim bin
 14. Isa bin
 15. Ali bin
 16. Yusuf bin
 17. Mansyur bin
 18. Abdul Aziz bin
 19. Abdullah bin
 20. Ismail bin
 21. Musa al Kazhiem bin
 22. Ja'far as-Shodiq bin
 23. Muhammad al-Baqir bin
 24. Ali Zaenal Abidin bin
 25. Husein bin
 26. Ali dengan Siti Fatimah az-Zahro binti
 27. Rasulullah Muhammad saw

Sumber : Majalah al-Kisah no 07/tahun VI/24 Maret-6 April 2008

Silahkan berkomentar

Post a Comment